Đây là một trong các chỉ đạo của TP.HCM nhằm đạt kế hoạch giải ngân hết 100% vốn đầu tư công năm 2017.
 
tphcm_pitb-1.jpg
Thành phố phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2017 - Ảnh: Danh Phú.

Theo đó, UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước thành phố đẩy nhanh việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu thầu; sớm hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước thành phố khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm.

Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng thì lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và thanh toán đủ vốn cho nhà thầu. Đối với dự án dự kiến hoàn thành thì đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Đối với dự án khởi công mới thì hoàn thiện hồ sơ thiết kế - dự toán, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhà thầu không ứng trước vốn khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Các cơ quan, đơn vị cũng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án và có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm; rà soát tình hình giải ngân kế hoạch vốn và đề xuất phương án điều chuyển vốn của các dự án giải ngân thấp để ưu tiên bố trí cho các dự án giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm; kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị chủ đầu tư.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựng quy trình phối hợp, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố, nhằm khắc phục triệt để tình trạng tạm ứng các dự án nằm ngoài kế hoạch vốn đã bố trí hàng năm (kể cả các dự án cấp bách).

Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành; hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, thanh tra, thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư, nhà thầu về các vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Các sở chuyên ngành, UBND các quận, huyện được phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án; phối hợp với các chủ đầu tư rà soát các khó khăn, vướng mắc trong việc thẩm định, quản lý dự án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị.

UBND quận, huyện cần sớm hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được duyệt trước ngày 1/7/2014 đến nay chưa hoàn thành việc chi trả.
 
Theo Bizlive